Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

III Ogólnopolski Konkurs Literacki

Marcin Daniel Kowalczyk – poeta, kompozytor, bard

oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie

ogłaszają

 

III Ogólnopolski Konkurs Literacki

„Pod Poetyckim Zawołaniem Rocha Sęczawy”

Parczew 2016

Pod patronatem Burmistrza Miasta Parczewa                       

 

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych regulaminem, zwanym dalej „Regula-min” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

Regulamin Konkursu

I Organizator

Organizatorem III Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Pod Poetyckim Zawołaniem Rocha Sęczawy”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Marcin Daniel Kowalczyk, pomysłodaw-ca Konkursu, poeta, kompozytor, zwany dalej "Organizatorem", któremu przysługuje prawo własności intelektualnej do Konkursu (projekt, nazwa, logo, idea) i podlega regulacji ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zmianami oraz art. 23 kodeksu cywilnego.

 II Współorganizator

  Współorganizatorem obecnej edycji jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie.

Organizator ma prawo do zmiany lub rezygnacji ze współorganizatora/ów. Ze  współorganizatorem/ami Konkursu może być zawarta umowa pisemna lub ustna.

III Cele Konkursu

1. Promowanie literatury polskiej, poprzez inspirowanie i popularyzowanie twórczości litera-ckiej.

2. Stworzenie wydarzenia literackiego, poprzez odkrywanie talentów oraz pozyskiwanie wartościowych utworów.

3. Integracja środowisk literackich oraz stwarzanie możliwości szerszej prezentacji utworów współczesnych polskich twórców.

4. Przypomnienie postaci oraz twórczości niesłusznie zapomnianego parczewskiego poety
i prozaika - Rocha Sęczawy.

5. Promowanie lokalnego środowiska literackiego oraz miasta Parczewa.

IV Terminy i czas trwania Konkursu

1. Konkurs ogłoszony zostaje od 30 czerwca i trwa do 31 października 2016 r.

2. Termin nadsyłania utworów upływa 30 października 2016 roku, decyduje data stempla pocztowego.

3. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 14 listopada 2016 r. Informacje opublikowane będą na stronie internetowej współorganizatora:

http://www .bibliotekaparczew.pl/
4. O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, mailowo lub listownie.

5. Wręczenie nagród odbędzie się 18 listopada 2016 r. o godz. 16.00, w Sali Bankietowej "Piwonia", ul. Piwonia 1, w Parczewie. Uroczystości towarzyszyć będzie koncert zespołu "Des Cartes" Marcina Daniela Kowalczyka.

 V  Jury

 

Jury, składa się z dwóch osób, profesjonalnie zajmujących się literaturą i mających własne publikacje oraz Organizatora, który jednocześnie jest przewodniczącym Komisji Konkursowej. Jury powołuje Organizator.

VI Zasady Konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział osoby dorosłe, należące lub nie do związków twórczych.

2. Tematyka utworów jest dowolna.

3. Utwory konkursowe powinny być napisane w języku polskim.

4. Konkurs rozstrzygany jest w następujących kategoriach:

- poezja

- proza

 Warunki Konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie:

- 1 do 3 wierszy o dowolnej tematyce,

- prozy (krótkie opowiadanie, nowela), o objętości 2500 znaków znormalizowanego tekstu (ok.1, 5 strony) – tematyka dowolna.

2. Przesłane utwory nie mogą być publikowane (także w Internecie), ani nagradzane w innych konkursach, przed rozstrzygnięciem Konkursu.

3. Utwory konkursowe muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Kon- kursie; nie mogą stanowić plagiatu, w żadnej części nie mogą być kopią lub fragmentem jakichkolwiek utworów; nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.

4. Każdy autor może nadesłać tylko jedną pracę w jednej kategorii

5. Prace konkursowe, wyłącznie w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego (format A-4), w 3 egzemplarzach, podpisane godłem (pseudonimem słownym) wraz z dołączoną zam-kniętą kopertą, opatrzoną tym samym godłem i zawierającą dane osobowe autora: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, należy przesyłać do 30 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

ul. 11 Listopada 62
21-200 Parczew

Z dopiskiem „Konkurs Literacki”.

6. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone:

- utwory przekraczające wymaganą objętość;

- utwory podpisane imieniem i nazwiskiem;

- utwory bez godła;

- utwory opatrzone godłem innym niż słowne (cyfry, rysunki, itp.);

- utwory niecenzuralne, rażąco odstające od przyjętych norm obyczajowych i społecznych.

7. Naruszenie przez uczestnika warunków Regulaminu spowoduje dyskwalifikację na każdym etapie Konkursu. W przypadku naruszenia zapisów, uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.

8. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

 Nagrody

 

1. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez Organizatora.

2. Utwory niespełniające wymogów Regulaminu nie zostaną dopuszczone do oceny jury.

3. Decyzja jury w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna
i nie podlega odwołaniu.

4. W każdej kategorii laureaci otrzymują dyplom oraz nagrody pieniężne. Pula nagród wynosi 1500 zł.

5. Jury ma prawo dokonania stopniowania i podziału nagród.

6. Po odbiór nagród laureaci przyjeżdżają na koszt własny, organizator nie zwraca kosztów dojazdu ani nie zapewnia noclegu.

 Postanowienia ogólne

1. Organizator zastrzega sobie prawo (bez zgody autorów oraz honorarium) prezentacji, publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów konkursowych bez honorariów i zgody autorów i w wydawnictwach pokonkursowych promujących Organizatora, Współorganizatora, a także Miasto Parczew wydawnictwach książkowych, drukach reklamowych (ulotkach, plakatach, itp.), stronach internetowych; upublicznienia wyników Konkursu oraz fotografii z uroczystości wręczenia nagród.

2. Przesyłając utwór na Konkurs uczestnik potwierdza, iż:

- przesłane na Konkurs prace są oryginalną twórczością własną i w żaden sposób nie naru- szają praw autorskich osób trzecich;

- ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie wyżej wymienionych praw;

- wyraża zgodę na przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie;

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i Współorganizatorów, wyłącznie do celów związanych z Konkursem;

- akceptuje niniejszy regulamin;

3. Organizator ma prawo wycofania Konkursu z obiegu lub poszczególnych kategorii
z Regulaminu, jeżeli liczba przesłanych prac nie będzie wystarczająca do przeprowadzenia Konkursu lub rozstrzygnięcia kategorii.

4. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

5. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator i komisja konkursowa.

Dodatkowych informacji o Konkursie udziela Organizator: Marcin Daniel Kowalczyk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.517 427 250

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top