Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie jest Samorządową Instytucją Kultury Gminy Parczew. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych  i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

  • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształcenia mieszkańców,
  • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, w tym materiałów dotyczących własnego regionu,
  • pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,
  • prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa,
  • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym  i niepełnosprawnym, obsługa biblioteczna pacjentów szpitali i innych placówek służby zdrowia,
  • tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
  • opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego,
  • współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład sieci bibliotecznej, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

Głównym celem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie jest wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie wrażliwości młodego czytelnika, zachęcenie do poszerzania wiedzy poprzez dostęp do różnych nośników informacji. Ponadto działania kulturalno-oświatowe prowadzone przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Parczewie mają na celu promocję i upowszechnianie czytelnictwa w lokalnym środowisku  Miasta i Gminy Parczew, popularyzację kultury spędzania wolnego czasu oraz szeroko pojętą integrację lokalnej społeczności.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top