Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

I Ogólnopolski Konkurs Literacki

Marcin Daniel Kowalczyk – poeta, kompozytor, bard

oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie

ogłaszają

obraz02

I Ogólnopolski Konkurs Literacki

„Pod Poetyckim Zawołaniem Rocha Sęczawy”

Parczew 2014

Konkurs pod patronatem Burmistrza Miasta Parczew

 

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych regulaminem, zwanym dalej

„Regulamin” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

Regulamin Konkursu

I Organizatorzy

Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Pod Poetyckim Zawołaniem Rocha Sęczawy”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Marcin Daniel Kowalczyk, pomysłodaw-ca Konkursu, poeta, kompozytor, bard, a współorganizatorem: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie, zwani dalej „Organizatorami”.

II Cele Konkursu

1. Promowanie literatury polskiej, poprzez inspirowanie i popularyzowanie twórczości

 literackiej.

2. Stworzenie wydarzenia literackiego, poprzez odkrywanie talentów oraz pozyskiwanie wartościowych utworów.

3. Integracja środowisk literackich oraz stwarzanie możliwości szerszej prezentacji utworów współczesnych polskich twórców.

4. Przypomnienie postaci oraz twórczości niesłusznie zapomnianego parczewskiego poety
i prozaika - Rocha Sęczawy.

5. Promowanie lokalnego środowiska literackiego oraz miasta Parczewa.

III Terminy i czas trwania Konkursu

 1. Konkurs ogłoszony zostaje w dniu 10 czerwca i trwa do 20 października 2014 r.

2. Termin nadsyłania utworów upływa 20 października 2014 roku, decyduje data stempla pocztowego.

3. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 10 listopada 2014 r. Informacje opublikowane będą na stronie internetowej Organizatorów: http://www.bibliotekaparczew.pl/
4. O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, mailowo lub listownie.

5. Wręczenie nagród odbędzie się 20 listopada 2014 r. w Parczewskim Domu Kultury. Uroczystości towarzyszyć będzie koncert zespołu Marcina Daniela Kowalczyka.

IV Zasady Konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział osoby dorosłe, należące lub nie do związków twórczych.

2. Tematyka utworów jest dowolna.

3. Utwory konkursowe powinny być napisane w języku polskim.

4. Konkurs rozstrzygany jest w następujących kategoriach:

- poezja

- proza

Warunki konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie:

- 1 do 3 wierszy o dowolnej tematyce,

- prozy (krótkie opowiadanie, nowela), o objętości 2500 znaków znormalizowanego tekstu (ok.1, 5 strony) – tematyka dowolna.

2. Przesłane utwory nie mogą być publikowane (także w Internecie), ani nagradzane w innych konkursach, przed rozstrzygnięciem Konkursu.

3. Utwory konkursowe muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Kon- kursie; nie mogą stanowić plagiatu, w żadnej części nie mogą być kopią lub fragmentem jakichkolwiek utworów; nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.

4. Każdy autor może nadesłać tylko jedną pracę w jednej kategorii

5. Prace konkursowe, wyłącznie w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego (format A-4), w 3 egzemplarzach, podpisane godłem (pseudonimem słownym) wraz z dołączoną zam-kniętą kopertą, opatrzoną tym samym godłem i zawierającą dane osobowe autora: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, należy przesyłać do 20 października 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

ul. 11 Listopada 62
21-200 Parczew

Z dopiskiem „Konkurs Literacki”.

6. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone:

- utwory przekraczające wymaganą objętość;

- utwory podpisane imieniem i nazwiskiem;

- utwory bez godła;

- utwory opatrzone godłem innym niż słowne (cyfry, rysunki, itp.);

- utwory niecenzuralne, rażąco odstające od przyjętych norm obyczajowych i społecznych.

7. Naruszenie przez uczestnika warunków Regulaminu spowoduje dyskwalifikację na każdym etapie Konkursu. W przypadku naruszenia zapisów, uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Nagrody

 1. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatorów.

2. Utwory niespełniające wymogów Regulaminu nie zostaną dopuszczone do oceny jury.

3. Decyzja jury w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna
i nie podlega odwołaniu.

4. W każdej kategorii laureaci otrzymują dyplom oraz nagrody pieniężne. Pula nagród wynosi 1500 zł.

5. Jury ma prawo dokonania stopniowania i podziału nagród.

7. Po odbiór nagród laureaci przyjeżdżają na koszt własny, organizator nie zwraca kosztów dojazdu ani nie zapewnia noclegu.

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (bez zgody autorów oraz honorarium) prezentacji, publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów konkursowych bez honorariów i zgody autorów i w wydawnictwach pokonkursowych promujących Organizatorów, wydawnictwach książkowych, drukach reklamowych (ulotkach, plakatach, itp.), stronach internetowych;
upublicznienia wyników Konkursu oraz fotografii z uroczystości wręczenia nagród.

2. Przesyłając utwór na Konkurs uczestnik potwierdza, iż:

- przesłane na Konkurs prace są oryginalną twórczością własną i w żaden sposób nie naru- szają praw autorskich osób trzecich;

- ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie wyżej wymienionych praw;

- wyraża zgodę na przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie;

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów, wyłącznie do celów związanych z Konkursem;

- akceptuje niniejszy regulamin;

3. Organizatorzy mają prawo wycofania Konkursu z obiegu lub poszczególnych kategorii
z Regulaminu, jeżeli liczba przesłanych prac nie będzie wystarczająca do przeprowadzenia Konkursu lub rozstrzygnięcia kategorii.

4. Organizatorom przysługuje prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

5. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy i komisja konkursowa.

Dodatkowych informacji o Konkursie udziela Marcin Daniel Kowalczyk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 517 427 250

Biografia patrona Konkursu – Rocha Sęczawy

roch 

Roch Sęczawa urodził się 16 maja 1936 roku w Zosinie, koło Hrubieszowa. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Wówczas związał się z literatami warszawskimi, również tymi, którzy pochodzili z Lubelszczyzny, jak Julia Hartwig, czy Anna Kamieńska. W okresie studiów był w kręgu warszawskiej elity kulturalnej (jego wuj był ówcześnie wiceministrem Kultury). Debiutował wierszem w „Zarzewiu” w 1957 roku. Ceniony przez środowisko warszawskie poeta drukował swoje utwory w czasopismach ogólnopolskich, m. in. w: „Tygodniku Kulturalnym”, „Współczesności”, „Kamenie”, „Nowej Wsi”, „Zielonym Sztandarze”. Osiadł w Parczewie, gdzie pracował jako kierownik Powiatowego Domu Kultury. Jego twórczości poświęcone były audycje w Polskim Radiu  i Telewizji, utrzymywał kontakty z literatami w Warszawie i Lublinie. Był członkiem Lubelskiego Klubu Literackiego i Koła Młodych przy ZLP oraz Korespondencyjnego Koła Młodych Pisarzy, organizacji młodych, która przypominała bardziej ruch niż stowarzyszenie. W lubelskim środowisku literackim Sęczawa nazywany był „ojcem chrzestnym KKMP”, ponieważ to z jego inicjatywy powstał lubelski oddział.

W 1968 roku Wydawnictwo Lubelskie wydało zbiór wierszy Rocha Sęczawy Usypianie rąk, jedyną książkę autorską pisarza.

 Jako prozaik zadebiutował w 1961 roku na łamach „Prób Literackich”. W 1975 roku w antologii Na widnokręgu ukazały się jego opowiadania. Jest także laureatem konkursów poetyckich. Krytycy lubelscy twórczość Sęczawy umieszczali w nurcie wiejskim, który  w latach 1956-1976 miał w Lublinie znaczące osiągnięcia artystyczne. Waldemar Michalski (Lublin literacki 1932-1982: szkice i wspomnienia) pisze: dla Rocha Sęczawy wieś jest centrum świata, w którym tworzy się wiersze w przerwach między patrzeniem w niebo, wyrzucaniem spod krowy obornika. (…) Poezja ta jest próbą utrwalenia nastroju, obyczajowości, kultury w jej realnych wymiarach i wiejskich konkretach. (…) Wyraża prawdę o pracy i szczególnym pięknie wsi, która wciąż fascynuje i zdumiewa. Dzisiaj poezja Rocha Sęczawy fascynuje i zdumiewa najmłodsze pokolenia adeptów pióra.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top