Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Nazwa podmiotu publicznego:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie: www.bibliotekaparczew.pl

 

Dane kontaktowe podmiotu publicznego:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie 

ul. 11 Listopada 62, 21-200 Parczew

tel.: 83 3551244

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.bibliotekaparczew.pl

 

Data publikacji i aktualizacji strony internetowej:

Data publikacji strony internetowej: 2000-06-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2024-03-18.

 

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia oraz metoda przygotowania deklaracji dostępności: 

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 21 marca 2024 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacja na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

    Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie

    Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie

    PgUp przewinięcie strony w górę

    PgDn - przewinięcie strony w dół

    Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony

    Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony

    Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony

    Home - przejście na górę strony

    End - przejście na dół strony

 

Informacje zwrotne:

W przypadku wystąpienia utrudnień z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Parczewie.                                                                                                                        

Dane kontaktowe:

Mariola Kowalska, koordynator do spraw dostępności

tel.: 83 3551244, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                        

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na niewystarczające zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie użytkuje  pomieszczenia w budynku: ul. 11 Listopada 62, 21-200 Parczew.                            

Budynek posiada jedno główne wejście prowadzące do pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę (od ulicy 11 Listopada). Biblioteka nie posiada oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku jest zainstalowany dzwonek alarmowy oraz poręcz ułatwiająca poruszanie się po schodach zewnętrznych. Budynek nie posiada windy. Dla osób niepełnosprawnych mających problemy z poruszaniem się/korzystających z wózków inwalidzkich jest dostępny schodołaz. Biblioteka dysponuje toaletami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez bibliotekarza przy wejściu do budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel.: 83 3551244. Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę można wejść z psem przewodnikiem (psem asystentem osoby niepełnosprawnej). W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych, oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie posiada dwie Filie Biblioteczne:

Filię Biblioteczną w Przewłoce i Filię Biblioteczną w Tyśmienicy.

Filia Biblioteczna w Przewłoce użytkuje pomieszczenia Wiejskiego Centrum Kultury w Przewłoce. Budynek posiada jedno główne wejście prowadzące do pomieszczeń użytkowanych przez Filię Biblioteczną w Przewłoce. Przed głównym wejściem do budynku funkcjonuje podjazd przystosowany do przejazdu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia Filii Bibliotecznej w Przewłoce nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Placówka nie posiada toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Filia Biblioteczna w Tyśmienicy użytkuje pomieszczenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Tyśmienicy. Do pomieszczeń użytkowanych przez Filię Biblioteczną w Tyśmienicy prowadzi boczne wejście do budynku szkoły. Pomieszczenia Filii Bibliotecznej w Tyśmienicy  nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Placówka nie posiada toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie nie posiada tłumacza języka migowego.

   

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top