Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Miejsko- Gminna Biblioteka jest biblioteką publiczną. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:
  • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształcenia mieszkańców,
  • gromadzenie , opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, w tym materiałów dotyczących własnego regionu,
  • pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,
  • prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa,
  • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym, obsługa biblioteczna pacjentów szpitali i innych placówek służby zdrowia,
  • tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
  • opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego,
  • współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład sieci bibliotecznej, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

Głównym celem naszej Biblioteki jest wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie wrażliwości u młodego czytelnika, zachęcenie do poszerzania wiedzy poprzez dostęp do różnych nośników informacji.

Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową, oraz edukacyjną.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top